Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по предмети съгласно училишния учебен план.

Условията и редът за провеждане  на изпитите се определя със заповед на директора.Архив