ДЗИ-сесия май

ДЗИ-сесия май

 

Дати за провеждане на ДЗИ-2023-2024 год.

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ

И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА

организация, провеждане и оценяване на ДЗИ 

през учебната 2022/2023 година

определени със 

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 година

сесия май

Български език и литература

19 май 2023 година

начало 08,30 часа

II държавен зрелостен изпит

23 май 2023 година

начало 08,30 часа

ДЗИ по желание на ученика в периода

от 26 май до 31 май 2023 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022 – 2023 година

 

Дейност

Срок

Сесия май – юни

Сесия август – септември

Определяне на състава и задълженията на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 

до 03.02.2023 г.

 

до 23.06.2023 г.

Определяне на състава и задълженията на училищната зрелостна комисия

до 06.02.2023 г.

до 26.06.2023 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки

 

06.02.2023 г.–

21.02.2023 г.

 

26.06.2023 г. –

07.07.2023 г.

Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 

 

до 27.02.2023 г.

 

 

до 11.07.2023 г.

Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 

до 27.02.2023 г.

 

до 11.07.2023 г.

Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

до 06.03.2023 г.

до 13.07.2023 г.

Утвърждаване на списък с разпределените по училища квестори и учители консултанти за провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 

до 05.05.2023 г.

 

до 11.08.2023 г.

Утвърждаване на списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИ

до 05.05.2023 г.

до 11.08.2023 г.

 

Съгласуване в ЕИСИП на предложенията за оценители от регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ/ЗДИППК

 

до 13.03.2023 г.

 

до 18.07.2023 г.

Изпращане в МОН на предложения за оценители и на техните декларации от висши училища

до 13.03.2023 г.

до 18.07.2023 г.

Изпращане в ЦОПУО на предложения за членове на комисиите по засекретяване и разсекретяване на ДЗИ, както и на техните декларации

 

до 05.04.2023 г.

 

до 18.07.2023 г.

Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи на ДЗИ, състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит

 

до 05.05.2023 г.

 

до 31.07.2023 г.

Определяне на състава на националните комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от ДЗИ по всеки учебен предмет

 

до 10.04.2023 г.

 

до 31.07.2023 г.

Определяне на състава и задълженията, както и на времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията за провеждане на ДЗИ на училищно равнище

 

до 07.04.2023 г.

 

до 31.07.2023 г.

Въвеждане в ЕИСИП на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването на ДЗИ във всяка от областите

 

до 14.04.2023 г.

 

до 31.07.2023 г.

Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане

до 18.05.2023 г.

до 23.08.2023 г.

Обявяване     на     списъци     с     разпределението     на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18.05.2023 г.

до 23.08.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ/ЗДИППК

22.05.2023 г. –

07.06.2023 г.

26.08.2023 г. –

07.09.2023 г.

Провеждане на задължителния ЗДИППК (в частта му по практика на професията)

до 07.06.2023 г.

до 07.09.2023 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК

до 09.06.2023 г.

до 08.09.2023 г

Скъпи дванадесетокласници,

Вие не само завършвате гимназия, Вие преминавате в зряла възраст и отговорността за вашето бъдеще вече е изцяло ваша.
С цел да ви помогнем в избора на висше учебно заведение, ние ви предлагаме да посетите http://rsvu.mon.bg  и да разгледате Рейтинговата система на висшите училища в България, която Министерството на образованието и науката е изготвило, специално за вашите нужди.

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

https://www.mon.bg/bg